username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง


มุมพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
iconรายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
01 ก.ย. 2563
(แนบท้ายประกาศ) บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
07 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563
06 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลหนองนมวัว
05 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองนมวัว
04 ส.ค. 2563

กิจกรรม

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำและติดในรถยนต์ ประจำปี 2563

กิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

โครงการจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างรถแบ็คโฮ เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง และหมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว คลิกดูไฟล์ [16 ก.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [16 ก.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮเล็ก)ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำหมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [15 ก.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮเล็ก)ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว จำนวน 4 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [15 ก.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [15 ก.ย. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [11 ก.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [10 ส.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [09 มิ.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 คลิกดูไฟล์ [08 พ.ค. 2563 ]

งานกิจการสภา
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 7 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการการรับคำแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 11 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการการรับคำแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 10 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์
บันทึกการการรับคำแปรบัญญัติร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 9 เดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านดอนขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) เพื่อขุดลอกวัชพืชเป็นการเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระดูกเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 15 Sep 2020
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อนำไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 15 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกลำเหมืองสายศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Sep 2020
จ้างเครื่องจักร (รถแบ็คโฮ) ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 08 Sep 2020
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 23 จุด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Sep 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 8 รายการ งานส่วน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Sep 2020
ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 9 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 01 Sep 2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันลำเหมืองศาลาแดง หมู่ที่ 8 บ้านโป่งยอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 31 Aug 2020

ข่าวประกาศจากเครือข่ายอปท.
ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ข้อมูล วันที่ลงประกาศ
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-15 11:17:26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:24:02
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:23:15
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-07-10 00:00:00
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-09 14:42:05
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 1)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-03 10:58:06
งดการเผาอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 15:40:04
รณรงค์ประหยัดน้ำอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 13:45:26
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3Rอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 11:42:57
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-29 11:11:05

นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 085-7341144

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell


แบบประเมินความพึงพอใจ


tell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
29
ผู้ชมเมื่อวาน
65
ผู้ชมเดือนนี้
1,363
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,781
ผู้ชมปีนี้
11,316
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
0

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th