username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัด อบต.
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองนมวัว พร้อมใจไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 -17.00 น.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 9
30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 8
30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 7
30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 6
30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 5
30 พ.ย. 2564

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกโครงการ โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คลิกดูไฟล์ [02 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ เผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง คลิกดูไฟล์ [05 พ.ย. 2564 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกดูไฟล์ [14 ต.ค. 2564 ]
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 คลิกดูไฟล์ [29 ก.ย. 2564 ]
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 คลิกดูไฟล์ [29 ก.ย. 2564 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ นร 0108/ว3564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ลว 30 เม.ย.2563) คลิกดูไฟล์ [12 พ.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 คลิกดูไฟล์ [06 พ.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 คลิกดูไฟล์ [08 เม.ย. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์ [09 มี.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 คลิกดูไฟล์ [11 ก.พ. 2564 ]

งานกิจการสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง
6400006 22 เม.ย. 2564 ปี 2564 ต้องจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ไหมครับ ถึง โดย ชนิด xxx
6400005 22 เม.ย. 2564 ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถึงเดือนไหน ถึง โดย ประหยxxx
6400002 21 เม.ย. 2564 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ ถึง โดย ประไพxxx
6400001 21 เม.ย. 2564 ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึง โดย รสิยาxxx

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.124-07 บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อ่านข้อมูล 02 Dec 2021
โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อ่านข้อมูล 02 Dec 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 30 Nov 2021
จ้างเหมางานคนงานต่อเติมพื้นที่บริเวณอาคารด้านหลังครัวหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 22 Nov 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการต่อเติมพื้นที่บริเวณอาคารด้านหลังครัวของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Nov 2021
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Nov 2021
จ้างเหมางานต่อเติมพื้นที่บริเวณอาคารด้านหลังครัวหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 19 Nov 2021
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายสายภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 17 Nov 2021
จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 12 Nov 2021
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 43 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 11 Nov 2021


นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

line

ระบบจองห้องประชุม

line

line

line

การสมัครรับบริการจัดเก็บขยะชุมชนtell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
41
ผู้ชมเมื่อวาน
52
ผู้ชมเดือนนี้
401
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,246
ผู้ชมปีนี้
30,174
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
18,802

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th