username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
iconรายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสร้างคนดี มีคุณธรรม ประจำปี 2564
27 พ.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564
27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พศ.2564
27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พศ.2564
27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการ "สร้างแรงจูงใจในการทำงาน" ประจำปี 2564
27 พ.ย. 2563

กิจกรรม

กิจกรรมการนำรถขุดตีนตะขาบปรับพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ เทศบาลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองนมวัว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดจ้างซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง ทะเบียน กต 3026 นครสวรรค์ คลิกดูไฟล์ [27 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ 416-61-0021 , 416-62-0036 และ416-62-0037 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [23 พ.ย. 2563 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [23 พ.ย. 2563 ]
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อโซ่ยกของ จำนวน 1 เส้นและเสา คสล.จำนวน 20 ต้น คลิกดูไฟล์ [23 พ.ย. 2563 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกดูไฟล์ [17 พ.ย. 2563 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [11 พ.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์ [07 ต.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [11 ก.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [10 ส.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 คลิกดูไฟล์ [14 ก.ค. 2563 ]

งานกิจการสภา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมันสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
ซื้อโซ่ยกของ เพื่อใช้ในการลากจูง เกาะหิ้ว หรือดึงรถส่วนกลาง งานส่วน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 25 Nov 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 17 Nov 2020
ซื้อตลับหมึก Toner original HP 35A จำนวน 2 กล่อง งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Nov 2020
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 11 รายการ งานส่วน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 16 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมบล็อกทางเข้าบ้านดอนยาว หมู่ที่ 9 บ้านดอนยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 06 Nov 2020
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 06 Nov 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 02 Nov 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 02 Nov 2020
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 32 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 29 Oct 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 27 Oct 2020

ข่าวประกาศจากเครือข่ายอปท.
ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ข้อมูล วันที่ลงประกาศ
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-15 11:17:26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:24:02
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:23:15
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-07-10 00:00:00
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-09 14:42:05
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 1)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-03 10:58:06
งดการเผาอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 15:40:04
รณรงค์ประหยัดน้ำอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 13:45:26
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3Rอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 11:42:57
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-29 11:11:05

นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 085-7341144

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจtell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
74
ผู้ชมเมื่อวาน
75
ผู้ชมเดือนนี้
1,932
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,611
ผู้ชมปีนี้
16,719
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
0

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th