username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
สื่อ Social Media
กิจกรรม

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวได้ดำเนินการจัดประชมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น เวลา 09.30 น. ณ อาคารกองทุนหมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยนำปัญหาและความต้องการของประชาชน มาเป็นแนวทางพัฒนาตำบลหนองนมวัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม / โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ฯลฯ พร้อมกันนี้ได้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ได้ครบทุกครัวเรือน และขอความร่วมมือทุกครัวเรือนให้คัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะเปียก เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี อีกทั้งช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นดิน

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th