username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม


อบต.หนองนมวัว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัวในเขตพื้นที่

อบต.หนองนมวัว ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงสูง

อบต.หนองนมวัว สนับสนุน กระสอบทรายและดินทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลหนองนมวัว

อบต.หนองนมวัว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนมวัว และสาธารณสุขอำเภอลาดยาว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ปี 2564

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้อต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาตำบลหนองนมวัว

อบต.หนองนมวัวดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย Covid-19 เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2564

กิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา่สงกรานต์ ปี 2564

โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปี 2564

โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2564

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 2564

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่ิมความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร ประจำปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินคุณธรรมและวามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียน ในวันธรรมสวนะ (วันพระ)

กิจกรรมจัดหาพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพงานศพ

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะแก่สามเณร ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

กิจกรรมการนำรถขุดตีนตะขาบปรับพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ณ เทศบาลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองนมวัว

กิจกรรมทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อทำโครงการวิจัย การสร้างต้นแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม:กรณีศึกษา อบต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำและติดในรถยนต์ ประจำปี 2563

กิจกรรมการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

โครงการจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี 2562

โครงการ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562

โครงการ ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562

กิจกรรมติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2562

โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2562

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม 2563

กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำยาหม่องสมุนไพร ปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี 2563

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนประจำปี 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว ในพื

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวในพื้น

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวใน

วันที่ 19 พค. 63นายก.อบต.หนองนมวัวและทีมเฝ้าระวังควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอลาดยาว (CDCU) นำทีมโดยนายจักรฤษณ์ เวทย์จรัส ผช.สาธารณสุขอำเภอลาดยาว และนายโกญจ

วันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคโคโรน่าCovid-19

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว 14 วัน

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.1,ม.3

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.9

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.8

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.2

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.4

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)ม.5และม.6

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563(ทำหน้ากากอนามัย)หมู่ที่7

แจกหน้ากาอนามัย ป้องกันโรคโคโรน่า covid19 (หมู่ที่1-9)

โครงการเสริมสร้างแนวทางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2563

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันโรค โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติเหตุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่ิมความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร ประจำปี 2563

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ ข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพอสม.ในเขตตำบลหนองนมวัวประจำปีงบประมาณ 2562(โรคพิษสุนัขบ้า)

จัดทำแผนสาธารณสุข ประจำปี 2562

รณรงค์ลดใช้ถุพลาสติก ลดการใช้โฟม

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้ม ประจำปี 2562แข็งและยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th