หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
บริการอื่นๆ
Service
   
 
รูปเหมือนหลวงพ่อพวง วัดเขาสมุก
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว
   
 
 
 
  ท่านต้องการให้อบต.ดำเนินการด้านใดมากที่สุด
  แก้ไขปัญหาอุทภัย
  ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
 
 
 
 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 [ 8 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 14 
แจ้งระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 20 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 40 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 20 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 43 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [ 20 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 38 
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน [ 20 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 44 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 16 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 51 
ประกาศ รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองนมวัว ภาคเรียนที่2 [ 9 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 48 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน ตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 49 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 50 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 52 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวั [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 44 
 
คัดค้านประกาศร่างTOR (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 458  ตอบ 0  
ขายถูกที่นาติดเหมืองสาธารณประโยชน์ 2 ด้าน (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 537  ตอบ 0  
ตามหาแม่ค่ะ (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 563  ตอบ 0  
     
 
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2561 ]ซื้อโครงการจิตอาสาประชาปลูกป่า เทิดไท้องค์ราชัน รณ [ 2 ก.ค. 2561 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า [ 29 มิ.ย. 2561 ]

 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.5/ว3857 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3856 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3881 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3889 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3850 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3924 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3855 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 30 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว191 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3942 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3943 การสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่เกิน 2 ปี [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3946 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3687 การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว03694 การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3698 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3739 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3695 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/03748 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 03807 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.4/ว 3729 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ส.ส. [ 18 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 3812 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขญัวปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]     
 
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว588  [ 13 ก.พ. 2562 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กค. มท 0803.3/ว589 [คู่มือ]  [ 13 ก.พ. 2562 ]
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว584  [ 13 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว585  [ 13 ก.พ. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว9  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว577  [ 13 ก.พ. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว581  [ 13 ก.พ. 2562 ]
หลักราชการ 10 ประการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว569  [ 13 ก.พ. 2562 ]
   
กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2554