username: password:
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเสริมสร้างวินัยฯ
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
นโยบาย กลยุทธ์ฯ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งนายช่าง/นายตรวจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คลิกดูไฟล์
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง คลิกดูไฟล์
การแบ่งงานและมอบหมายภายในกองคลัง คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัด คลิกดูไฟล์
กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของ ข้าราชการ พนักงาน.จ้าง ตามดครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัด คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัวสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ คลิกดูไฟล์
คำสั่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา นักวิชาการศึกษาฯ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานศึกษา นักวิชาการศึกษาฯ ศพด.หนองกระดูกเนื้อ คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัด คลิกดูไฟล์
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด คลิกดูไฟล์
มอบหมายอำนาจนายกให้ปลัด คลิกดูไฟล์
การแต่งตั้งรักษาราชการแทนนายก อบต. คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th