username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 9 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 8 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 7 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 6 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 5 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 4 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 3 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 2 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เขตเลือกตั้งที่ 1 30 พ.ย. 2564
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 30 พ.ย. 2564
เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นเสนอราคาของโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนองนมวัว (ใบเสนอราคาและบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2) 29 พ.ย. 2564
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 29 พ.ย. 2564
เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นเสนอราคาของโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านหนอวนมวัว 28 พ.ย. 2564
ชาวตำบลหนองนมวัว พร้อมใจไปเลือกตั้ง นายกอบต. สมาชิก อบต. 12 พ.ย. 2564
โครงการอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง 12 พ.ย. 2564
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 08 พ.ย. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 29 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 29 ต.ค. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 6 25 ต.ค. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 5 25 ต.ค. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 3 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 6 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 5 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 3 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 2 25 ต.ค. 2564
ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 2 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 9 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 8 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 7 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 4 25 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว หมู่ 1 25 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในกาหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 07 ต.ค. 2564
แบบฟอร์ม เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง 07 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 07 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 07 ต.ค. 2564
ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 07 ต.ค. 2564
ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 07 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว(ผ.ถ.1/1) 06 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเลือกตั้ง กำนดประชุมชี้แจง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 06 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว(ส.ถ.1/1) 06 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว 01 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 01 ต.ค. 2564
รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนสปสช. 20 ก.ย. 2564
มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 06 ก.ย. 2564
จดหมายข่าว กองคลัง 19 ก.ค. 2564
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 13 ก.ค. 2564
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564 29 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 22 มิ.ย. 2564
แจ้งการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 มิ.ย. 2564
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง แจ้งไฟตกไฟกระพริบ 12 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 29 เม.ย. 2564
ประกาศ ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 16 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 16 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องที่ดินเพื่อประชาชน "โฉนดที่ดินศาลสั่งอายัดหรือยึดสามารถจำนองได้หรือไม่" 09 เม.ย. 2564
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 31 มี.ค. 2564
มาตราการลดใช้พลังงาน 2564 30 มี.ค. 2564
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องใช้แผนการเงินประจำปีงบประมาณ2564 24 มี.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563 09 มี.ค. 2564
โครงการความรู้เรื่องที่ดินเพื่อประชาชน 09 มี.ค. 2564
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง แจ้งไฟตกไฟกระพริบ 08 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 25 ก.พ. 2564
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 24 ก.พ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 24 ก.พ. 2564
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการเสริมสร้างวัฒธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 21 ม.ค. 2564
จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส นครสวรรค์ใสสะอาด" 21 ม.ค. 2564
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 21 ม.ค. 2564
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง แจ้งไฟตกไฟกระพริบ 21 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้นการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัว 29 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 15 ธ.ค. 2563
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 15 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อ 07 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่อง เห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 03 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสร้างคนดี มีคุณธรรม ประจำปี 2564 27 พ.ย. 2563
ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2564 27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พศ.2564 27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ประจำปี พศ.2564 27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการ "สร้างแรงจูงใจในการทำงาน" ประจำปี 2564 27 พ.ย. 2563
การดำเนินโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564" 27 พ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาสเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนค 05 พ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องกำหนดจำนวนของประกาสเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายกองค์การบร 05 พ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 05 พ.ย. 2563
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง แจ้งไฟตกไฟกระพริบ 27 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 20 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการลดขั้นตอนและระยะการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน เรื่องการรับแจ้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20 ต.ค. 2563
รายงานผลการประเมินITA ประจำปีงบประมาณ 2563 02 ต.ค. 2563
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 02 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการ 02 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01 ต.ค. 2563
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน สปสช.อบต.หนองนมวัว 30 ก.ย. 2563
การส่งโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสันสนุนจากกองทุน สปสช. อบต.หนองนมวัว ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 01 ก.ย. 2563
(แนบท้ายประกาศ) บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 07 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 06 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลหนองนมวัว 05 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองนมวัว 04 ส.ค. 2563
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลหนองนมวัว 31 ก.ค. 2563
จดหมายข่าว กองคลัง 14 ก.ค. 2563
งดการเผา 01 ก.ค. 2563
รณรงค์ประหยัดน้ำ 01 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3R 01 ก.ค. 2563
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด 29 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 11 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 11 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT 05 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ แผนการออกสำรวจโครงการเข้าข้อบัญญัติ ปี 2564 และตรวจสอบถนน ไฟฟ้า รางระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว ประจำปีการศึกษา 2563 12 พ.ค. 2563
แจ้งปิดการเรียน การสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว 20 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 2563 06 มี.ค. 2563
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี LEDTV แบบ Smart TV ขนาด 5 26 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระดูกเนื้อให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% 20 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง มาตรการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองนมวัวให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% 20 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย 20 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการแสดงสถานการณ์ดำรงชีพของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 10 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ก.ค. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 มิ.ย. 2562
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 04 มิ.ย. 2562

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th