ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จะครบวาระการดำรงตำแหน่งใน  วันที่  23   สิงหาคม   2555  จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 57 /2555    เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555  จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว  ดังต่อไปนี้  (อ่านเพิ่มเติม)

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2555 เวลา 14.26 น. โดย คุณ เบญจวรรณ คงอรุณ

ผู้เข้าชม 887 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2554