username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
สื่อ Social Media
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไป
04 เม.ย. 2565
ตามที่ อบต.หนองนมวัว ได้ให้้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประเภทขยะทั่วไป ภายในเขตตำบลหนองนมวัว ซึ่งเดิมให้บริการจัดเก็บ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สัปดาห์ละ 3 วัน แต่เนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ อบต.หนองนมวัว ต้องปรับวันเวลาในการจัดเก็บ เป็น จัดเก็บขยะทั่วไปวันเว้นวัน และ จัดเก็บขยะอันตรายและขยะหน้ากากอนามัย ภายในวันที่ 1-5 ของทุกเดือน ตามจุดรวบรวมขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ไฟล์แนบ : คลิก

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th