ขอเชิญร่วมโครงการเข้าพรรษานี้ชวนครอบครัวรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด  
 

  ด้วย  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองนมวัว ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองนมวัว โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำหนองนมวัว สถานีอนามัยบ้านหนองนมวัว   และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว  และเล็งเห็นความสำคัญในวันสำคัญทางศาสนา “วันเข้าพรรษา”  จึงร่วมจัดทำโครงการเข้าพรรษานี้ชวนครอบครัวรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดเพื่อเป็นการรณรงค์เฝ้าระวังการเสพและการค้ายาเสพติดในชุมชน  ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่สมาชิกในครอบครัวที่มีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติด  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จะช่วยให้การแกไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอีกทางหนึ่ง  และสร้างให้ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง
   ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด  และร่วมถวายเทียนพรรษาเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า    ณ โรงเรียนบ้านหนองนมวัว ถึง วัดหนองนมวัว  ในวันศุกร์ที่  27  กรกฎาคม  2555  เวลา  09.00  น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2555 เวลา 10.58 น. โดย คุณ เบญจวรรณ คงอรุณ

ผู้เข้าชม 667 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2554