username: password:
 
บุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
สำนักปลัด อบต.นางปิยะภา สุพรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวภาวินี ปั้นนาค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุติมา พรชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววรวลัญช์ พูลสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวเบญจมาศ คงอรุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-
ครู


นายอนุกูล นิรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นายสามารถ สัตย์กุศล
พนักงานขับรถยนต์


นางสาววันวิสา แก้วมะราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาววันวิสา ปั้นนาค
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวปัทมา ตรีวิสูตร
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก


นางสาวรุจินันท์ ศรีอยู่รอด
พนักงานทำความสะอาด


นายเกียรติยศ จึงตระกูล
คนงานทั่วไป


นายสิทธินนท์ ศรีดานุช
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ


นางสาวปิยาภรณ์ ห่านดำ
คนงานทั่วไป


นายสมชาย ฮวดอำไพ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะนายอุดมทรัพย์ เหล่ารอด
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานเลขานุการสภาอบต.


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th