username: password:
 
การป้องกันทุจริต

คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดถึงฝายน้ำล้นท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดหนองเดิ่น หมู่ที่ 7 คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำช่วงริมถนนสายกลางหมู่บ้านถึงแยกชุมชนบ้านดอนกล้วยเต่า หมู่ที่ 5 คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นศาลากลางหมู่บ้านดอนยาว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองแมว คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการลงลูกรังฯ คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง คลิกดูไฟล์
ใบตรวจรับพัสดุโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาฯ คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ คลิกดูไฟล์
แจ้งการเข้าทำงาน คลิกดูไฟล์
แจ้งการรับงานจ้างและประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง คลิกดูไฟล์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th