username: password:
 
ช่องทางการร้องเรียน E-Service

แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
การรับฟังความคิดเห็น
การร้องเรียนร้องทุกข์
การรับฟัง/ร้องเรียนด้านบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ประเมินความพึงพอใจ
กระดานสนทนา

No. 6400001
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
เวลา : 2021-04-21 09:41:52   โดย :รสิยาxxx

ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช้เอกสาร ดังนี้ค่ะ
1. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
ติดต่อ ขอรับบริการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ งานพัฒนาชุมชน
สำนักงาน อบต.หนองนมวัว ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการค่ะ
โดย สุติมา พรชัย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2021-04-21 14:21:58


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th