หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนมวัว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
รับเรื่องราวร้องเรียนโทร 056-209-029
 
 
รูปเหมือนหลวงพ่อพวง วัดเขาสมุก
รูปเหมือนหลวงพ่อปาน วัดหนองนมวัว
   
 
 
 
  แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่าง ๆ ของ อบต.หนองนมวัว
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
 
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 1 
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 กองคลั [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 กองคลัง ของอ [ 29 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แ [ 28 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต 3 [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในว [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างและวัสดุไฟฟ้าขอ [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขององค์การบริห [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยว [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ [ 21 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรั [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญฯประจำไตร [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
 
เบอร์โทรที่ติดต่อได้มีไหมค่ะ (11 ก.พ. 2563)    อ่าน 25  ตอบ 1  
คัดค้านประกาศร่างTOR (8 พ.ย. 2560)    อ่าน 898  ตอบ 0  
ขายถูกที่นาติดเหมืองสาธารณประโยชน์ 2 ด้าน (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 700  ตอบ 0  
     
 
 


ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเดลินิวส์ สำหรับไ [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับไว้ ณ ที่อ่านหน [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ [ 31 ม.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
นว 0023.3/ 3459 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1  [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3462 รายงานนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณและผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะรับจากใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 3464 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3503 สถานการณ์ไวรัสโคโรนาและปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 3437 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 3452 ประกาศ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูดเสือดีเด่น ประจำปี 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/3455 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บรอการของศุนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/3454 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 3504 ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3100 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 104 ประชาสัมพันธ์โควตานักเรียนศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 3580 ประชาสัมพันธ์การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 3583 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการ ด้านการคุ้มส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม พรบใฯ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 3581 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 3463 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3573 ข้สั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีฯ [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/3569 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 3567 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/3589 การตอบรับสมาชิก งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]     
นว 0023.3/ 3303 แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]     
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งรวมข้อมูลการตอบข้อหารือด้านการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (ANSWER BOX) สน.บถ. มท 0809.4/ว347 [Answer box] [คู่มือเลื่อนเงินเดือน]  [ 11 ก.พ. 2563 ]
ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว372  [ 11 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน ตบ. มท 0805.2/ว384  [ 11 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว385  [ 11 ก.พ. 2563 ]
   
กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 056-209-029
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
  จำนวนผู้เข้าชม 4,770,347 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เริ่มนับ วันที่ 9 มี.ค. 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
ปิดหน้าต่าง X