username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
iconรายงานผลตรวจรับพัสดุสิ้นปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการเสริมสร้างวัฒธรรมจังหวัดนครสวรรค์
21 ม.ค. 2564
จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส นครสวรรค์ใสสะอาด"
21 ม.ค. 2564
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
21 ม.ค. 2564
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว เรื่อง แจ้งไฟตกไฟกระพริบ
21 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้นการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 ม.ค. 2564

กิจกรรม

โครงการสมัครสมานสามัคคีเพิ่ิมความสัมพันธ์ทีดีในองค์กร ประจำปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [21 ม.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [21 ม.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระดูกเนื้อ (ช่วงทางแยกเลี่ยงหมู่บ้านหนองกระดูกเนื้อ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารและบริเวณรั้วสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดูไฟล์ [13 ม.ค. 2564 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกดูไฟล์ [15 ธ.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [11 พ.ย. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์ [07 ต.ค. 2563 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 คลิกดูไฟล์ [11 ก.ย. 2563 ]

งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมันสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 คลิกดูไฟล์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง

ข่าวประกาศจาก EGP
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP - อบต.หนองนมวัว
หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,6,7,8 และ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 25 Jan 2021
จ้างซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถส่วนกลาง ทะเบียน กจ 476 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Jan 2021
จ้างปรับปรุงวางท่อสี่เหลี่ยมอัดแรง (มอก.1166-2559) บริเวณทางเข้าศูนย์อปพร.อบต.หนองนมวัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Jan 2021
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ จำนวน 9 รายการ งานส่วน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 13 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 13 Jan 2021
ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์สำหรับไว้ ณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และที่หน่วยงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 05 Jan 2021
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 29 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 29 Dec 2020
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จำนวน 21 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 28 Dec 2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 23 Dec 2020

ข่าวประกาศจากเครือข่ายอปท.
ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ข้อมูล วันที่ลงประกาศ
ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-15 11:17:26
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (26/6/63)เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:24:02
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เทศบาลฟ้าฮ่ามคลิกดูข้อมูล2020-07-10 15:23:15
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ พ.ศ. 2562เทศบาลสันกลางคลิกดูข้อมูล2020-07-10 00:00:00
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลอบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-09 14:42:05
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 1)อบต.บ่อสลีคลิกดูข้อมูล2020-07-03 10:58:06
งดการเผาอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 15:40:04
รณรงค์ประหยัดน้ำอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 13:45:26
ประชาสัมพันธ์การลดใช้ขยะด้วยวิธี 3Rอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-07-01 11:42:57
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดอบต.หนองนมวัวคลิกดูข้อมูล2020-06-29 11:11:05

นายสุทิน พึ่งโพธิ์สภ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทร. 085-7341144

นายจรัญ พันธุ์รอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


facebook

line

tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจtell
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
11
ผู้ชมเมื่อวาน
79
ผู้ชมเดือนนี้
1,800
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
1,870
ผู้ชมปีนี้
1,800
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
18,802

เริ่มนับ 25 กุมภาพันธ์ 2563


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th