หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกัน ปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
เรื่อง ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง มตารการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 138  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว พ.ศ.2553 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 115  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว จ.นครสวรรค์ พ.ศ.2553 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
  (1)     2