username: password:
 
การป้องกันทุจริต

คู่มือการร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อบังคับจรรยาบรรณ คลิกดูไฟล์
หลักเกณฑ์คุณธรรมจริยธรรมฯ คลิกดูไฟล์
มาตรฐานจริยธรรม คลิกดูไฟล์
มาตรการตรวจสบการใช้ดุลพินิจ คลิกดูไฟล์
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม คลิกดูไฟล์
มาตรการการป้องกันการรับสินบน คลิกดูไฟล์
มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต คลิกดูไฟล์
มาตรการส่งเสริมความดปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดูไฟล์
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม คลิกดูไฟล์
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-ประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-พนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ 056 – 209029
โทรสาร 056-209029 ต่อ 102
Email : info@nongnomwua.go.th

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว
โทรศัพท์ 056-209029
www.nongnomwua.go.th